‘Планска документација’

Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде

Документација...

Идејно решење – Кнез Милошев венац

Документација...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за градски парк и пасаж „Парма“ на к.п.бр. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“,...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за просторну целину ”Чикош” са идејним решењем реконструкције ”Чикоша” на катастарској парцели бр. 1002 КО Пожаревац

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'',...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса православног храма – објекта цркве Светог Архангела Гаврила, црквене сале са звоником и парохијске куће на катастарској парцели број 2450 К.О. Батовац у Батовцу

 Јавни позив Документација...

Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр. 1859/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу

Документација...