‘resenje’

Rešenje o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Na osnovu člana 97. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13- prečišćen tekst), člana 19. stav 1. i člana 33. stav 4. Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Požarevca“, br. 10/13), v.d. načelnika Gradske uprave Grada Požarevca, donosi R E Š E Nj...

Rešenje o izboru projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

 Rešenje o izboru projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja...

Predlog rešenja – JRDP “Radio Požarevac”

    Rešenje o  prestanku mandata  direktora  i glavnog i odgovornog urednika Javnog radio-difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac    Rešenje o  imenovanju vršioca dužnosti  direktora  i glavnog i odgovornog urednika Javnog radio-difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac  ...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana  31. stav 3. i  4,  člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. tačka 9) Zakona o...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. i  4, člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana 32. tačka 9) Zakona o...

Razrešenje i imenovanje direktora JP “Toplifikacija” PožarevacDismissal and nomination of JP “Heating system” Pozarevac

Na osnovu člana  37. i 39.  Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 - autentično tumačenje i 44/14 - dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon) i  člana 32. stav...