‘resenje’

Решење о распореду радног времена у Градској управи Града Пожаревца

На основу члана 97. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), члана 19. став 1. и члана 33. став 4. Одлуке о организацији Градске управе Града Пожаревца“, бр. 10/13), в.д. начелника Градске управе Града Пожаревца, доноси Р Е Ш Е Њ...

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

 Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања...

Предлог решења – ЈРДП “Радио Пожаревац”

    Решење о  престанку мандата  директора  и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац    Решење о  именовању вршиоца дужности  директора  и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац  ...

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу

На основу члана 21. став 2. и члана  31. став 3. и  4,  члана 32. став 1,2. и 3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана  32. тачка 9) Закона о...

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. и  4, члана 32. став 1,2. и 3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана 32. тачка 9) Закона о...

Разрешење и именовање директора ЈП “Топлификација” ПожаревацDismissal and nomination of JP “Heating system” Pozarevac

На основу члана  37. и 39.  Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон) и  члана 32. став...