‘Obaveštenja’

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD JANUAR – AVGUST 2021. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

VODIČ ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ: KUĆE, APARTMANI, SOBE I SEOSKA TURISTIČKA DOMAĆINSTVA

Pravni osnov za obavljanje  ugostiteljske delatnosti u objektima  domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva sadržan je u odredbama  Zakona o ugositeljstvu („Sl.glasnik RS“, br. 17/19) i Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljnjke delatnsoti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti...

OBAVEŠTENjE ZA UGOSTITELjE KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM OBJEKTU

Stupanjem na snagu  Zakona  o ugostiteljstvu  ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) i Pravilnika o sadržini  i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i  o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA SA TERITORIJE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine i daju predloge, sugestije i...

Javni poziv Urbanističkog projekta sa elementima preparcelacije za izgradnju objekata socijalnog stanovanja na kp.br. 1671/12, 1671/13, 1671/14, 1672/12, 1672/13, 1672/14, 1673/12, 1673/13, 1673/14 K.O. Kostolac grad u Sarajevskoj ulici u Kostolcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini,...

Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021. godinu

 Predlog liste  Rešenje o odbijanju...