‘Obaveštenja’

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka...

Odluka o dodeli nagrada i povelje Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19, 13/19 i 33/20), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 14. juna 2021. godine, doneo...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kostolac“ u Kostolcu u ulici Karađorđevoj na k.p.br.1019 i delu k.p.br.2391 obe K.O.Kostolac -grad,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu...

Javna prezentacija urbanističkog projekta za benzinsku stanicu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju objekta samouslužne autoperionice  na katastarskoj parceli br. 2668/2 K.O. Požarevac u ulici Vojske Jugoslavije br. 128A u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Stari Korzo broj 30, lokal broj 16.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Održan je drugi deo radionice vezan za GIS platformu

Švedska opština Jevle dana 09.06.2021. godine održala je drugi deo radionice vezan za GIS platformu. Radionicu su vodili: 1. Markus Merie, GIS programer, opština Jevle 2. Eva-Lena Linden, GIS programer, opština Jevle Predstavnici pilot jedinica loklanih samouprava su diskutovali na tu temu, sagledavali prednosti...