‘Obaveštenja’

Urbanistički projekat  za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta  na k.p.br.1945 i delovima k.p.br.1537/1 i 1873 K.O. Požarevac u Požarevcu , u ulici Čede Vasovića br.31

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNjU I NADGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA K.P. 1334 K.O. POŽAREVAC Ulica Lole Ribara br. 9 Požarevac

Planska dokumentacija...

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA NA PRIPREMI NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA NA PRIPREMI NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI UMNOŽAVANjA MATERIJALA – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-9/2020-2 18.11.2020. godine P o ž a r e v a c   Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama...

LPA – 15. novembar rok za uplatu 4. dela godišnjeg poreza na imovinu

Lokalna poreska administracija podseća građane da 15. novembra ističe rok za uplatu 4. dela godišnjeg poreza na imovinu preduzetnika, fizičkih i pravnih lica. Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate. U vezi s tim,...

Javni poziv za prezentaciju i Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta na kp. br. 1441/1 i delu kp. br. 1348/1 K.O. Požarevac u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i...