‘Јавни увид планске документације’

Урбанистички пројекат за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану “Костолац” у просторној целини „Одлагалиште Дрмно“, на деловима кп.бр. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 све К.О. Брадарац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“', бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку...

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице Комисије за планове Града Пожаревца у вези са Нацртом Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештајем о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину

Одељење за урбанизам Градске управе Града Пожаревца, на основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 30/2020 од 15.03.2020. године) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,...

Јавни позив Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу производног објекта на к.п.бр. 6780/71 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и...

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 ,...

Рани јавни увид просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)   оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД ...

Јавни увид у План генералне регулације “Пожаревац 1”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 –...