‘Планови детаљне регулације’

План детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу

План детаљне регулације "Драгуљ" у Костолцу...

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДРАГУЉ“ У КОСТОЛЦУ

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС,...

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и...

План детаљне регулације “Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу

План детаљне регулације ''Северни блок индустријске зоне'' у Пожаревцу...

План детаљне регулације „ТУЛБА-ТАБАНА“ у Пожаревцу

План детаљне регулације "ТУЛБА-ТАБАНА" у Пожаревцу...

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац – Костолац

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац - Костолац...