‘Zaštita životne sredine’

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu Požarevca i okoline udaljenosti do 25 km U periodu od 19. do 21. juna 2017. god. u vazduhu su detektovane srednje do visoke koncentracije polena koprive, niske do srednje koncentracije polena trava, kao i niske koncentracije polena ambrozije,...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže srednjeg pritiska do 16 bara oznake GM08-05/1,2,3 sa mernoregulacionim stanicama na teritoriji grada Požarevca

  Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže (5.4MB)...

Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu

 Požarevac: Jul 2014. - Maj 2016.  Kostolac: Jul 2014. - Decembar 2015. 2014 . Požarevac:  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - jun 2014.  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - april 2014.  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - mart 2014.  Pregled mernih...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi na teritoriji grada Požarevca Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - maj 2017. godine.  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - MAJ 2014  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - JUN 2013 ...

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2016. godina  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - avgust 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jul 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jun  2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - april 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - mart 2016  Izmerene vrednosti...

Izveštaj o zagađenosti zemljišta

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca se sprovodi na osnovu Ugovora (Broj: 404-599/09-03, odnosno II-3 broj: 5495/5 od 30. oktobra 2009. godine), zaključenog između Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Zakonske osnove uspostavljenog Programa ispitivanja...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi – septembar 2013

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi na teritoriji grada Požarevca za mesec septembar 2013. godine VODA ZA PIĆE VODA NIJE ZA PIĆE ZDRAVSTVENO ISPRAVNA NEISPRAVNA FIZIČKO-HEMIJSKI ...

Glavna knjiga

Glavna knjiga (preuzmi) List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BEOPETROL AD, N.Beograd List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac List 4 Projekat izgradnje-rekonstrukcije...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinu

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...