‘Konkursi’

Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u olasti sporta na području grada Požarevca za 2019. godinu

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unaređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Predlog liste Rešenja o odbijanju / odbacivanju...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu, na kp.br. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 sve K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“,...

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJEPROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE, A U TOKU 2019. GODINE

Na osnovu člana 15. Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/19),  člana 26. stav 1. i 3. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine,...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2019. godini

...