‘Јавни увид планске документације’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац – Забела на к.п. 3056/1 К.О. Пожаревац

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 К.О. Пожаревац, у ул. Книћаниновој бр. 2 у Пожаревцу

      У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 и 37/201 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом 91. Правилника о садржини, начину и...

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације “Пожаревац 6”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21) и члановима од...

Урбанистички пројекат са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+Пс на кп. бр. 1784/1 и 1783/2 К.О. Пожаревац, у улици Скопљанској број 13, у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др....

Позив јавну на презентацију Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п.бр. 1144 К.О. Маљуревац

 Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п.бр. 1144 К.О. Маљуревац  Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п.бр. 1144 К.О. Маљуревац...

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословог објекта на катастарској парцели бр. 1463/1 К.О. Пожаревац и на делу парцеле к.п.бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у улици Лоле Рибара бр. 25 Пожаревац (блок 2.5) израђен од стране „CE GROUP“ доо Београд, улица Граничарска број 6-8

 Оглас Планска документација...