‘Јавни увид планске документације’

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+П+4+Пц на КП бр 763 и 764 КО Пожаревац, у улици Немањиној број 97-103, у Пожаревцу

 Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+П+4+Пц на КП бр 763 и 764 КО Пожаревац, у улици Немањиној број 97-103, у Пожаревцу (83 MB)...

Јавни позив за презантацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 763 и 764, обе К.О. Пожаревац, у ул. Немањиној бр. 97-103 у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“', бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и...

Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката (смештајних павиљона 1. и 2.) у склопу комплекса КПЗ Пожаревац –Забела на к.п.бр.3057 КО Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и члановима 88. , 89. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину...

Јавни позив Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објеката социјалног становања на кп.бр. 1671/12, 1671/13, 1671/14, 1672/12, 1672/13, 1672/14, 1673/12, 1673/13, 1673/14 К.О. Костолац град у Сарајевској улици у Костолцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини,...

Урбанистички пројекат  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта  на к.п.бр.1945 и деловима к.п.бр.1537/1 и 1873 К.О. Пожаревац у Пожаревцу , у улици Чеде Васовића бр.31

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку...