‘Јавни увид планске документације’

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну средину

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Г Р А Д С К А   У П Р А В А   Г Р А Д А   П О Ж А Р Е В Ц А О д е љ е њ е   з а   у р б а н и з...

Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње брзе саобраћајнице државног пута ИБ реда, Аутопут Е-75 Београд Ниш…

...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу спортске хале и изградњу затвореног базена на к.п. бр. 2167/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу који је израђен од стране „ARHI STUDIO NM“ из Пожаревца, улица Стари корзо бр. 30

  Јавни позив  Документација...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице и Ивана Косанчића у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град, урађен од стране „URBO INTEGRA“ Биро за пројектовање и консалтинг, Стевана Сремца 20/5, Београд

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др....

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу новог притворског одељења у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п. бр. 3056/18 К.О. Пожаревац

Јавна презентација ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац – Забела на к.п. 3056/1 К.О. Пожаревац

 Јавна презентација  ДОКУМЕНТАЦИЈА...