‘Javni uvid planske dokumentacije’

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 4“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 4“ na životnu sredinu

GRAD POŽAREVAC G R A D S K A   U P R A V A   G R A D A   P O Ž A R E V C A O d e lj e nj e   z a   u r b a n i z...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brze saobraćajnice državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd Niš…

...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za dogradnju sportske hale i izgradnju zatvorenog bazena na k.p. br. 2167/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu koji je izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ iz Požarevca, ulica Stari korzo br. 30

  Javni poziv  Dokumentacija...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta sa elementima preparcelacije za izgradnju kombinovanog dečijeg igrališta na uglu Partizanske ulice i Ivana Kosančića u Kostolcu, na kp.br. 1824 K.O. Kostolac grad, urađen od strane „URBO INTEGRA“ Biro za projektovanje i konsalting, Stevana Sremca 20/5, Beograd

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr....

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju novog pritvorskog odeljenja u sklopu kompleksa KPZ Požarevac – Zabela na k.p. br. 3056/18 K.O. Požarevac

Javna prezentacija DOKUMENTACIJA...

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za presvlačenje službenih lica i smeštaj opreme – za potrebe službe obezbeđenja, u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Požarevac – Zabela na k.p. 3056/1 K.O. Požarevac

 Javna prezentacija  DOKUMENTACIJA...