‘Javni uvid planske dokumentacije’

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju za potrebe izgradnje pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac, koji je izrađen od strane Privrednog duštva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ D.O.O. sa sedištem u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 235/83

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 K.O. Požarevac, u ul. Knićaninovoj br. 2 u Požarevcu

      U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 i 37/201 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju novog pritvorskog odeljenja u sklopu kompleksa KPZ Požarevac – Zabela na k.p. br. 3056/18 K.O. Požarevac

...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za presvlačenje službenih lica i smeštaj opreme – za potrebe službe obezbeđenja, u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Požarevac – Zabela na k.p. 3056/1 K.O. Požarevac

...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 K.O. Požarevac, u ul. Knićaninovoj br. 2 u Požarevcu

      U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 i 37/201 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i...

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije “Požarevac 6”

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 i 52/21) i članovima od...