‘Јавни увид планске документације’

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 и деловима к.п.бр. 1065 и 1069/1 све КО Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког...

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „СЕВЕРНИ БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ, НА КП БР. 6780/ 71 КО ПОЖАРЕВАЦ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

У складу са чланом 99. став 10. и 12 и чланом 100. став 1 тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр, 72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14м 145/14 и 83/18) и чланом 12. став 2....

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  за проширење гробља у Насељу Лучица, на к.п.бр.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О. Лучица

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 и 31/19), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног...

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за проширење комплекса за произвдоњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на кат. парц. 9452/1 К.О. Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено - пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5...

Позив за јавну презентацију

УП за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије "Милена Павловић - Барили" Позив за јавну презентацију  ...