‘Планска документација’

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу за потребе изградње помоћног објекта – надстрешнице на к.п.бр.1466 К.О. Пожаревац, који је израђен од стране Привредног душтва за пружање услуга у области урбанизма, архитектуре и грађевинарства „УРБАНИКА“ Д.О.О. са седиштем у Београду у Булевару Краља Александра број 235/83

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 К.О. Пожаревац, у ул. Книћаниновој бр. 2 у Пожаревцу

      У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 и 37/201 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом 91. Правилника о садржини, начину и...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу новог притворског одељења у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п. бр. 3056/18 К.О. Пожаревац

...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта за пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе службе обезбеђења, у склопу комплекса Казнено-поправног завода Пожаревац – Забела на к.п. 3056/1 К.О. Пожаревац

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 К.О. Пожаревац, у ул. Книћаниновој бр. 2 у Пожаревцу

      У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 и 37/201 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом 91. Правилника о садржини, начину и...

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације “Пожаревац 6”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20 и 52/21) и члановима од...