‘Планска документација’

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 4“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 4“ на животну средину

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Г Р А Д С К А   У П Р А В А   Г Р А Д А   П О Ж А Р Е В Ц А О д е љ е њ е   з а   у р б а н и з...

Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње брзе саобраћајнице државног пута ИБ реда, Аутопут Е-75 Београд Ниш…

...

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на к.п. 1944 К.О. Пожаревац у улици Чеде Васовића бр.29 у Пожаревцу који је израђен од стране самосталне радње – биро за пројектовање, инжењеринг и извођење радова у грађевинарству „Урбанекс“, Радуловић Данијел, ПР, Пожаревац, Трг Ослобођења 4/8

ДОКУМЕНТАЦИЈА (98MB)...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу спортске хале и изградњу затвореног базена на к.п. бр. 2167/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу који је израђен од стране „ARHI STUDIO NM“ из Пожаревца, улица Стари корзо бр. 30

  Јавни позив  Документација...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта са идејним решењем за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на к.п. 1944 К.О. Пожаревац у улици Чеде Васовића бр.29 у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и ...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу самоуслужне аутоперионице са пратећим објектом на катастарској парцели бр. 130 К.О. Пожаревац у улици Братства и јединства бр. 89-91 у Пожаревцу, израђен од стране Пројектног бироа „Студио Павловић“ д.о.о. из Пожаревца, улица Невесињска бр. 46

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице и Ивана Косанчића у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град, урађен од стране „URBO INTEGRA“ Биро за пројектовање и консалтинг, Стевана Сремца 20/5, Београд

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др....

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу новог притворског одељења у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п. бр. 3056/18 К.О. Пожаревац

Јавна презентација ДОКУМЕНТАЦИЈА...