‘Планска документација’

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта (П) – RETAIL PARK STOP. SHOP – ПОЖАРЕВАЦ

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања у ул. Ужичкој бр. 9

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине  О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ   Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања,  спратности По+П+4+Пк (подрум, приземље, четири спрата и...

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац – Костолац

Измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац - Костолац...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са техничким просторијама, са парцелацијом и препарцелацијом и формирањем приступног пута

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1084/1 и 1085/1, обе К.О. Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1841/3 К.О. Пожаревац, у Сувоборској улици бр. 12

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1509/20 и 1509/66, обе К.О. Пожаревац, у Мачванској улици бр. 21

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације локалног пута Пожаревац – Костолац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА Одељење за урбанизам и грађевинске послове           У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС “, бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члановима 54-62....

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А М И Н И С Т А Р С Т В О   Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,...