‘Planska dokumentacija’

Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 4“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 4“ na životnu sredinu

GRAD POŽAREVAC G R A D S K A   U P R A V A   G R A D A   P O Ž A R E V C A O d e lj e nj e   z a   u r b a n i z...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brze saobraćajnice državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd Niš…

...

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta na k.p. 1944 K.O. Požarevac u ulici Čede Vasovića br.29 u Požarevcu koji je izrađen od strane samostalne radnje – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „Urbaneks“, Radulović Danijel, PR, Požarevac, Trg Oslobođenja 4/8

DOKUMENTACIJA (98MB)...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za dogradnju sportske hale i izgradnju zatvorenog bazena na k.p. br. 2167/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu koji je izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ iz Požarevca, ulica Stari korzo br. 30

  Javni poziv  Dokumentacija...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta sa idejnim rešenjem za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta na k.p. 1944 K.O. Požarevac u ulici Čede Vasovića br.29 u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju samouslužne autoperionice sa pratećim objektom na katastarskoj parceli br. 130 K.O. Požarevac u ulici Bratstva i jedinstva br. 89-91 u Požarevcu, izrađen od strane Projektnog biroa „Studio Pavlović“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Nevesinjska br. 46

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...