‘Планска документација’

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „СЕВЕРНИ БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ, НА КП БР. 6780/ 71 КО ПОЖАРЕВАЦ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

У складу са чланом 99. став 10. и 12 и чланом 100. став 1 тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр, 72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14м 145/14 и 83/18) и чланом 12. став 2....

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта  за проширење гробља у Насељу Лучица, на к.п.бр.3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О. Лучица

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 и 31/19), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног...

Просторни план Града Пожаревца („Сл. гласник Града Пожаревца“ бр. 10/12)

 Документација - Просторни план Града Пожаревца („Сл. гласник Града Пожаревца“ бр. 10/12) (612MB)...

ПДР „Блок Браничевске улице“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 3/2011)

 Документација – ПДР „Блок Браничевске улице“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 3/2011)...

ПДР „Северни блок индустријске зоне – II фаза“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2012)

 Документација – ПДР „Северни блок индустријске зоне - II фаза“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2012)...

ПДР „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2013)

 Документација – ПДР „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 2/2013)...