‘Планска документација’

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Костолац“ у Костолцу у улици Карађорђевој на к.п.бр.1019 и делу к.п.бр.2391 обе К.О.Костолац -град,

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 и 52/2021), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за бензинску станицу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 и 52/2021), и чланова 88. , 91. , 92. и 94. Правилника о садржини, начину...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице  на катастарској парцели бр. 2668/2 К.О. Пожаревац у улици Војске Југославије бр. 128A у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“ д.о.о. из Пожаревца, улица Стари Корзо број 30, локал број 16.

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта самоуслужне аутоперионице  на катаста-рској парцели бр. 2668/2 К.О. Пожаревац у улици Војске Југославије бр. 128A у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1463/1и к.п.бр. 1348/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, улица Лоле Рибара број 25

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута УБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља “Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (“Службени гласник РС”, број 7/2021)

 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (468 MB)...