‘Planska dokumentacija’

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za prostornu celinu ”Čikoš” sa idejnim rešenjem rekonstrukcije ”Čikoša” na katastarskoj parceli br. 1002 KO Požarevac

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'',...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa pravoslavnog hrama – objekta crkve Svetog Arhangela Gavrila, crkvene sale sa zvonikom i parohijske kuće na katastarskoj parceli broj 2450 K.O. Batovac u Batovcu

 Javni poziv Dokumentacija...

Urbanistički projekat za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p. br. 1859/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu

Dokumentacija...

Urbanistički projekat za izgradnju ugostiteljskog objekta na k.p. br. 20286 K.O. Požarevac u Požarevcu

Dokumentacija ...

Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015), ...

URBANISTIČKO–ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE SPRATNOSTI Po+P+4+Pk NA KP BR 1863/1 I 1867/2 KO POŽAREVAC U ULICI KNEZ MILOŠEV VENAC U POŽAREVCU

 Dokumentacija...