Почетак » Обавештења
 

Потврђени урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта спратности По+П+3+Пс на к.п.бр. 1441/1 и делу к.п.бр. 1348/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у улици Лоле Рибара бр.49

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 552/1 и к.п.бр. 289/4 обе К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, улица Братства јединства број 22

Урбанистички пројекат за к.п.бр. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све КО Пожаревац у Пожаревцу, на углу Немањине и Нушићеве улице

Урбанистички пројекат  за изградњу спортске хале у Брадарцу

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА К.П. 1334 К.О. ПОЖАРЕВАЦ Улица Лоле Рибара бр. 9 Пожаревац

Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката – магацинскох простора – спратности од П+0 до По+П+1 (1. фаза) и од П+0 до П+1 (2. фаза) на к.п.бр. 7749/2 и 7749/7 КО Пожаревац, у Пожаревцу

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу производног објекта на к.п.бр. 6780/71 КО Пожаревац, у Пожаревцу

Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“ из Пожаревца.

Урбанистички пројекат – Фабрика кондиторских производа, кп 9452-1 КО Позаревац

Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на кп. бр. 595 КО Баре

Урбанистички пројекат за проширење гробља у насељу Лучица – I фаза, на кп.бр. 3496, 4318, 3473, 3472, 3471, 3470, 3469 и 3468 К.О Лучица

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса православног храма на к.п. бр. 2450 к.о. Батовац у Батовцу

Урбанистички пројекат за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије “Милене Павловић – Барили”

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу на к.п. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 К.О. Пожаревац

Урбанистички пројекат за градски парк и пасаж “Парма”, на к.п. бр. 1355, 1258/1, 1353/1, 1264, 1271, 1267, 1184/2, 1184/3, 1356, 1354/1 К.О. Пожаревац

Урбанистички пројекат за просторну целину “Чикош” на к.п. бр. 1002 К.О. Пожаревац

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта на к.п. 657-2 КО Пожаревац

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде у Мачванској улици број 28 у Пожаревцу

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1767/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Сопотска бр.15

Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 1081/1 К.О. Пожаревац

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде По+П+4+Пк, на катастарским парцелама број 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 и 683/1 све у КО Пожаревац


Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска број 2

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде КП Број 1863/1 КО Пожаревац, улица Кнез Милошев венац

 Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде са урбанистичко-архитектонском разрадом локације К.П. 1147/1 КО Пожаревац

  Урбанистички пројекат за изградњу римског војног логора и авантура парка са легионарским полигоном, на катастарским парцелама број 407/1 до 407/10 КО Костолац-село, у оквиру археолошког налазишта Виминацијум

 Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде По+П+3+Пс, на катастарским парцелама број 1084/1 и 1085/1 КО Пожаревац у улици Његошева бр. 9

Урбанистички пројекат стамбено пословне зграде на кат.парц. бр. 1147/1 КО Пожаревац Хајдук Вељкова 27

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта спратности По+П+4+Пк, у ул. Симе Симића бр. 6-10

Урбанистички пројекат – за изградњу на КП БР 1859-1

Урбанистички пројекат – Кнез Милошев венац

Урбанистички пројекат – Центар за социјални рад к.п.бр 1734/2 КО Пожаревац

Урбанистички пројекат – Стоп Шоп

Урбанистички пројекат – Евротрговина Кнез Милошев венац

Урбанистички пројекат – Скопљанска 10 свеска 1

Урбанистички пројекат – Ужичка 31-33

Урбанистички пројекат – Ужичка бр.9

Урбанистички пројекат – изградња пословног објекта к.п.бр. 7834/36; 100 и 7834/101 


Урбанистички пројекат – Југовићева бр. 2

Урбанистички пројекат  за дечији вртић у Костолцу


Урбанистички пројекат – Димитрија Туцовића бр. 2

Свеска 1

Свеска 2


 

Урбанистички пројекат за МРС Маљуревац

Урбанистички пројекат за изградњу ул.Лоле Рибара и Топличине

Урбанистички пројекат за изградњу вишенаменског пословног објекта у функцији постојећег објекта ДМ САТ ТВ

Урбанистички пројекат за полагање кабловског 35kV вода и оптичког кабла

Урбанистички пројекат – к.п. бр. 1841-3 К.О. Пожаревац, ул. Сувоборска бр. 12

Урбанистички пројекат – Мачванска бр. 21

Урбанистички пројекат STOP SHOP

Подели са другима: Facebook Twitter